Nước súc miệng TheraBreath 24-Hour Fresh Breath Oral Rinse – Rainforest Mint

Nước súc miệng và kem đánh răng dành cho bệnh nhân có hơi thở mùi khó chịu, TheraBreath 24-Hour Fresh Breath Oral Rinse – Rainforest Mint
Nước súc miệng TheraBreath 24-Hour Healthy Gums Oral Rinse